Advies Revisie Bewaartermijnen 2.0

Het Advies Revisie Bewaartermijnen is, inclusief Memorie van Toelichting, door publicatie in Bulletin en op de website ter commentaar voorgelegd aan de leden. Het advies is ter vaststelling voorgelegd aan […]