Laatste kans in 2016 voor SKMS projecten gealloceerd budget!

Geachte leden,

De volgende (en voor 2016 laatste) deadline voor het indienen van SKMS projectaanvragen is 1 november aanstaande.

Graag stellen wij u in de gelegenheid hiervoor projecten aan te dragen.

Het gealloceerd budget kan aangesproken worden voor de financiering van verschillende soorten kwaliteitsprojecten. U kunt hierbij denken aan het ontwikkelen van een richtlijn, maar ook kwaliteitsprojecten gerelateerd aan richtlijnen, of juist gerelateerd aan kwaliteitsmeting en overig innovatief kwaliteitsbeleid.

Indien u een project voor ogen heeft dat hieraan voldoet, verzoeken wij u via het secretariaat contact op te nemen met Philip Kluin, voorzitter CKBU. Als het een project betreft dat past binnen het kwaliteitsbeleid van de NVVP kan een subsidieaanvraag worden ingediend. Gezien de indieningstermijn zal de uiteindelijke terugkoppeling vanuit de CKBU binnen enkele werkdagen plaatsvinden.

Bij het opstellen van een projectplan, kunt u alvast rekening houden met een aantal aandachtspunten. Het belangrijk goed te omschrijven wat het op te leveren product is en waarom juist dit project bijdraagt aan de gezondheidswinst voor de patiënt.

Naast op zich staande projecten, kan samenwerking met andere Wetenschappelijke Verenigingen of andere organisaties worden overwogen.

Een belangrijk onderdeel van de aanvraag is het benodigde budget, hiertoe is het voldoende om de te verwachten kosten per onderdeel onder elkaar te zetten, alsmede de alternatieve financieringsstromen (inkomsten). De definitieve invulling van het budget gaat in overleg met het verenigingsbureau.

Heeft u aanvullende inhoudelijke vragen dan kunt u zich wenden tot Philip Kluin. Voor vragen omtrent de procedure, het invullen van de projectaanvraag en begroting kunt u contact opnemen met Sophie van Tilburg-van Hedel, bureaumanager NVVP. Zij kunnen u ter oriëntatie ook het format voor de aanvraag doen toekomen. De uiteindelijke aanvraag moet on line bij SKMS worden ingediend.

NB. Wat betreft het centraal SKMS budget volgen vanuit SKMS nog mededelingen. Naar het zich laat aanzien zal dat eind 2016 zijn en zal de indieningsdatum hiervoor dus pas in 2017 zijn.

Met vriendelijke groet,

Sophie van Tilburg-van Hedel en Philip Kluin

Kwaliteit

Conceptnormen Aandachtsgebieden (oktober 2015)
Leidraad Medische apparatuur voor PA labs (herziene versie) (maart 2015)
De Medisch Specialist 2015, artikel 1 (april 2012)

Normendocument voor visitatie (OMS) (maart 2013)
Concept normendocument voor visitatie (OMS) (januari 2012)
Waarderingssystematiek pathologie visitaties (april 2013)

IKNL consultdiensten Oncologische Zorg Pathologiepanels (februari 2012)
Toelichting paneldiagnostiek CKBU (februari 2012)

Advies bewaartermijnen (juli 2010)
Kwaliteitsplan NVVP (november 2012)

SKMS
SKMS nieuwsbrief december (2011)
Model IV declaratie vacatiegelden (2012)
Model IV declaratie projectkosten (2012)
SKMS procedure (december 2012)
SKMS kaderbrief (januari 2013)

Opgeleverde SKMS projecten
Pathologie panels voor maligne lymfonen (april 2012)

CCKL
CCKL Transitieplan (januari 2012)
CCKL ISO Discussiestuk (december 2011)

Model jaarverslag CKBU