SKMS

Met de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten worden projecten gefinancierd die bijdragen aan de verbetering van de transparantie en kwaliteit van zorg door medisch specialisten. Het gaat dan bijvoorbeeld om richtlijnontwikkeling, (door)ontwikkeling van kwaliteitsvisitaties, kwaliteitsregistraties, maar ook het opstellen van consultkaarten, patiënteninformatie of kennisagenda’s en kwaliteitsbeleid voor de langere termijn.

Lees meer op de website van de Federatie Medisch Specialisten

Meer weten over SKMS of het indienen van projecten? Neem contact op met de CKBU.

Projectvoorstel indienen

SKMS-projectvoorstellen worden beoordeeld door de CKBU. Je kunt ideeën voor projecten, die voldoen aan de SKMS-kaders, voorleggen aan de CKBU door een samenvatting te mailen naar [email protected]. Projectideeën voor de ronde van januari 2022 kunnen tot uiterlijk 25 oktober 2021 worden ingediend.

Lopende projecten

ProjectProjectleiderVerwachtte einddatum
Adviesrapport Postmortem DiagnostiekPaul van der Valk30-06-2021
Op naar een beter reproduceerbare gradering van prostaatcarcinomenPaul van Diest30-09-2021
Kennismodule Erfelijke Tumordiagnostiek
Margreet Ausems31-01-2022
Kennisagenda PathologieWim Timens30-09-2022
Integraal Kwaliteitsbeleid PathologieWillemijn Dingemans30-06-2023
Stand van het land: De individuele PatholoogHenk-Jan van Slooten31-12-2023

Afgeronde projecten

Stand van het land (maart 2021)

Ontwikkeling van een blauwdruk voor de jaarlijkse terugkoppeling van spiegelinformatie

Het gebruik van gestandariseerd (protocollair) verslag via de PALGA protocolmodules (PPM), waarmee we wereldwijd voorop lopen, leidt al tot een aantoonbaar betere zorg. Dit project was er op gericht om deze unieke PPM data grootschalig te gebruiken
en gestandaardiseerde en relevante spiegelinformatie laagdrempelig en informatief aan te bieden aan pathologen. Hiertoe werd een gestandaardiseerd jaarreportage systeem ontwikkeld.

In de tweede fase van het project (Stand van het land deel 2) zal het gebruik van deze spiegelinformatie door de pathologen geïnventariseerd en geëvalueerd worden:

  • gebruikt de patholoog deze spiegelinformatie;
  • ervaart deze dit als nuttig;
  • en wat doet deze er mee?

Op basis van de uitkomsten van dit project zal besloten worden deze spiegelinformatie uit te breiden en structureel aan te bieden.

Afronding SKMS project: Stand van het Land

De te behalen resultaten binnen dit project waren:

  1. Scripts en Jaarlijkse rapportage “stand van het land – praktijkvariatie in de pathologie”
  2. Nieuwe spiegelinformatie o.b.v. data uit de PALGA protocolmodule
  3. Een goed terugkoppelingssysteem voor spiegelinformatie vanuit PALGA naar de individuele afdelingen en pathologen

Resultaat 1 scripts ten behoeve van jaarrapportage:

In het project genoemde tumoren zijn endometrium, mamma, colorectaal en prostaat.

Scripts tbv de jaarlijks rapportage endometriumcarcinoom, mammacarcinoom en colorectaal carcinoom zijn ontwikkeld voor de jaarrapportage van 2019 en voor andere jaargangen beschikbaar bij PALGA. Door klinische ontwikkelingen is er geen script voor prostaatcarcinoom: op dit moment vindt er in verschillende klinieken een transitie plaats van prostaat resecties naar prostaat biopten. Hierdoor is het protocol prostaatcarcinoom (waarin resecties worden verslagen) steeds minder klinisch relevant en is er gekozen hiervoor ook geen spiegelinformatie te ontwikkelen. Er is ook een prostaatbiopten protocol bij PALGA. Hoewel dit protocol steeds relevanter en populairder wordt is het percentage prostaatbiopten dat protocollair is ingevuld via dit protocol in 2019 slechts ~30%. Omdat landelijke spiegelinformatie op slechts 30% van de data een vertekend beeld zou geven, is ook hiervoor besloten nog geen spiegelinformatie te ontwikkelen.

Scripts zijn beschikbaar bij PALGA, maar kunnen niet met externen worden gedeeld.

Resultaat 2 spiegelinformatie:

In overleg met enkele expert pathologen uit het veld zijn spiegelitems samengesteld tbv de spiegelrapporten voor mammacarcinoom, endometriumcarcinoom en colonrectumcarcinoom. Deze rapporten met data van 2019 zijn teruggekoppeld aan individuele afdelingen (zie hier een voorbeeld van een geanonimiseerde rapportage). Algemene spiegelrapportages zijn gepubliceerd op de PALGA website.

Additioneel is voor het colonrectumcarcinoom niet alleen spiegelinformatie ontwikkeld voor verspillende parameters uit het resectieprotocol, maar zijn ook spiegelitems op basis van het colonrectum bioptenprotocol meegenomen.

Resultaat 3 Een goed terugkoppelingssysteem voor spiegelinformatie vanuit PALGA naar de individuele afdelingen en pathologen.

Het terugkoppelingssysteem is beschikbaar bij PALGA. I.v.m. strategische keuzen in het meerjarenbeleid van PALGA, en voortschrijdend inzicht o.a. verkregen door dit pilot project is besloten dat spiegelinformatie niet primair zal worden ingebed binnen PALGA, maar dat het beter is als de NVVP zelf optreedt als initiatiefnemer en eigenaar van spiegelinformatie. De NVVP heeft aangegeven dit te willen ontwikkelen als onderdeel van hun integraal kwaliteitsbeleid. Voor een goede overgang zal PALGA wel betrokken blijven, ervaringen delen en, als hoeder van de pathologie data, als intermediair van de data blijven fungeren.

Conclusie:

PALGA heeft het SKMS project: Stand van het land uitgevoerd en opgeleverd conform het goedgekeurde projectvoorstel. Het project heeft aangetoond dat het met data uit de PALGA database mogelijk is spiegelinformatie op laboratorium niveau te genereren. Tevens is gebleken dat verder onderzoek en discussie over de selectie van data vanuit de PALGA database nodig is. Aan de NVVP is voorgesteld om dit onderzoek mee te nemen in de voortzetting van activiteiten op het gebied van spiegelinformatie.