Beelduitwisseling in testfase

PIE-project | 01-06-2017 Er wordt druk gewerkt aan het in gereedheid brengen van de installatie van de software voor de Pathology Image Exchange (PIE), zodat de pilot-laboratoria en pilot-panels ermee aan de slag kunnen. Zij zullen alle opties die PIE ondersteunt testen: consultatie, revisies en expert panels. Op basis van input uit de pilot-panels zal de in eerste opzet ontworpen panelmodule nog verder verfijnd worden. Om aan te kunnen sluiten op PIE moet uw lab afspraken maken met de leverancier van het beeldmanagementsysteem. Het is daarbij belangrijk om afspraken te maken die voorkomen dat er een vendor lock-in situatie ontstaat: dat de beelden worden opgeslagen in een eigen gesloten formaat en niet exporteerbaar zijn naar een voor PIE geschikt formaat. Om hierbij te helpen publiceren PALGA en de NVVP vanuit het project nu 2 documenten: een aantal conceptvragen die overgenomen kunnen worden in een offertetraject en een document met nadere (technische) toelichting. Beide documenten…

Conceptrichtlijn klinische postmortem radiologie

CKBU | Richtlijnencommissie | 02-06-2017 De conceptversie van de richtlijn Klinische postmortem radiologie is ter commentaar aangeboden aan de NVVP. De door de NVVP gemandateerde pathologen zijn dr. P.G.J. Nikkels en prof. Dr. P. van der Valk. Hierbij vindt u de conceptrichtlijn klinische postmortem radiologie, de bijbehorende documentatie en het commentaar formulier. Wij willen u verzoeken om uitsluitend inhoudelijke opmerkingen vóór 1 juli 2017 bij ons kenbaar te maken met behulp van het bijgevoegde reactie formulier en dit naar ons te sturen. E-mail: [email protected]. Wij bundelen ze dan en zorgen dat alles voor 13 juli 2017 bij de FMS is.

Conceptrichtlijn Borstkanker (voorheen mammarichtlijn)

CKBU | Richtlijnencommissie | 02-06-2017 De conceptversie van de richtlijn Borstkanker (voorheen mammarichtlijn) is ter commentaar aangeboden aan de NVVP. De door de NVVP gemandateerde pathologen zijn dr. J. Wesseling, dr. P.J. Westenend en prof. dr. P.J. van Diest. Hierbij vindt u de conceptrichtlijn Borstkanker (voorheen mammarichtlijn) en het reactieformulier. De behandelde onderwerpen zijn: adjuvante endocriene therapie, adjuvante HER2, behandeling DCIS (incl. indicatie SNB) en neoadjuvante systemische behandeling. Wij willen u verzoeken om uitsluitend inhoudelijke opmerkingen vóór 1 juli 2017 bij ons kenbaar te maken met behulp van het bijgevoegde reactie formulier en dit naar ons te sturen. E-mail: [email protected] Wij bundelen ze dan en zorgen dat alles vóór 15 juli 2017 bij het IKNL is.

Ledenraadpleging concept-Wet Zeggenschap Lichaamsmateriaal

Commissie Wetenschap | 19-05-2017  Zoals al in een vorig NVVP bulletin aangegeven is er een nieuwe conceptwet zeggenschap lichaamsmateriaal (WZL) waarop tot 23 juni door iedereen gereageerd kan worden. Via deze link vindt u een concept reactie vanuit het bestuur van de NVVP waarin (niet limitatief) een aantal specifieke reacties worden gegeven. Daarnaast wordt aan het eind van de memo ook uw mening gevraagd over een specifiek onderdeel van het nieuwe wetsvoorstel nl. de toestemming voor “nader gebruik” lichaamsmateriaal van de donor (patiënt) en de procedures die hiervoor gelden. Het bestuur stelt het zeer op prijs indien u uw opmerkingen, correcties en suggesties aan ons door wilt geven op dit concept stuk. Ook indien u van mening bent dat er delen van de wet zijn die niet of onvoldoende besproken worden, horen wij dit graag, met zo mogelijk een voorstel voor een reactie of advies. Wij ontvangen reacties via het…

Manpower enquête

Commissie Beroepsbelangen (CBB) Na 2 jaar volgt opnieuw een Manpower enquête, om te registreren hoe het staat met werkgelegenheid en vacatureruimte voor pathologen. Het opleidings-/ AIOS traject wordt separaat bij de opleiders uitgevraagd. Inmiddels is in 2015 de zwaarteweging systematiek ingevoerd die meer uniforme vergelijking van diagnostische werkbelasting mogelijkheden biedt. De vragenlijst bestaat uit 1x A4-tje en is naar de medisch managers van de laboratoria toegezonden. > Lees meer

Ter autorisatie – Richtlijn Uvea Melanoom

CKBU | Richtlijnencommissie  De definitieve versie van de richtlijn uvea melanoom is ter autorisatie aangeboden aan de NVVP. De door de NVVP gemandateerde patholoog is Rob Verdijk. Deze lay-out van deze richtlijn wijkt af van de gebruikelijke lay-out van richtlijnen. Het betreft een richtlijn gebaseerd op Uveal Melanoma UK National Guidelines (2015) die is aangepast voor de Nederlandse situatie. Gezien het verwachte geringe aantal gebruikers van deze richtlijn heeft de richtlijnen commissie deze afwijkende lay-out geaccepteerd. Hierbij vindt u de richtlijn uvea melanoom en de bijbehorende documentatie en een reactie formulier voor het IKNL. Wij willen u verzoeken om uitsluitend  inhoudelijke opmerkingen vóór 27 mei 2017 bij ons kenbaar te maken met behulp van het bijgevoegde reactie formulier en dit naar ons te sturen. E-mail: [email protected]. Wij bundelen ze dan en zorgen dat alles voor 1 juni 2017 bij het IKNL is.