Lid worden
U kunt lid worden van de NVVP door het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in te vullen en vervolgens te verzenden naar het NVVP-bureau.


Federatie Medisch Specialisten (voor pathologen)

De NVVP is lid van de Federatie Medisch Specialisten (hierna: de Federatie). Door het lidmaatschap van de NVVP bent u tevens aangeslotene van de Federatie. Klik hier voor de wijze waarop de NVVP en de Federatie uw persoonsgegevens verwerken en de privacyverklaring van de Federatie .

Indien u als medisch specialist in dienstverband werkzaam bent/gaat zijn, meldt u zich hiermee tevens aan als lid van de LAD (Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband). Voor meer informatie over de rechten en plichten van de LAD zie de statuten van de LAD. Het lidmaatschap van de LAD is zonder aanvullende kosten. Indien dit op enig moment verandert, zullen de Federatie en/of LAD u hierover informeren. De NVVP zal de benodigde gegevens -eventueel via de Federatie- aan de LAD verstrekken. Klik hier voor de wijze waarop de LAD uw persoonsgegevens verwerkt.

Mocht u ondanks de vele voordelen van het lidmaatschap als medisch specialist in dienstverband, niet kosteloos lid willen worden van de LAD, dan kunt u hierover contact opnemen met het NVVP-bureau.

De contributie voor de Federatie Medisch Specialisten wordt door de wetenschappelijke verenigingen geïnd. De hoogte van de contributie kunt u terug vinden in het overzicht van de contributies.


Niet praktiserende medisch specialisten
Gepensioneerde medisch specialisten die niet praktiseren, medisch specialisten die in het buitenland praktiseren en arbeidsongeschikte medisch specialisten kunnen deelnemen aan een speciaal opgerichte stichting SOVAF genaamd. Via  SOVAF kunnen zij verbonden blijven met de Federatie en de KNMG en indien van toepassing de LAD.


Contributie 2023

Indien u het lidmaatschap van de NVVP wil opzeggen, dient u vóór 1 december van het jaar dit schriftelijk (per e-mail of per post) kenbaar te maken aan het bureau.


Automatische incasso contributiefactuur

Als u gebruik van wilt maken van de mogelijkheid om de contributie d.m.v. automatische incasso te betalen, dan kunt u dit aangeven door bijgevoegde formulier in te vullen en in te sturen.


Lidmaatschap opzeggen
Het lidmaatschap van de NVVP wordt aangegaan voor een heel kalenderjaar. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (per mail of per post) te geschieden, gericht aan het secretariaat van de vereniging, met inachtneming van een opzeggingstermijn van 4 weken, derhalve vóór 1 december. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.


Persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens zoals opgegeven door de leden worden zorgvuldig verwerkt en bewaard. De persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het toesturen van informatie vanuit de NVVP aan de leden, facturering en vermelding op de website aangaande commissie- en bestuursfuncties. Indien de ledenlijst voor leden beschikbaar is, staat deze op het besloten deel van de website en kunnen leden individueel aangeven of en welke gegevens voor andere leden zichtbaar zijn.

Verwerking van de persoonsgegevens geschiedt door het secretariaat. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens die de vereniging niet langer nodig heeft, vernietigd/ verwijderd.